Ученикът на Фатик Красимир Дачев спипан в нова врътка със „Свилоза” – източи €20 млн. през чужда фирма

0

Поредна мръсотия на 72-годишния ликвидатор с криминален нрав Красимир Дачев лъсна в разследване на Narod.bg за начина, по който ученикът на Стария Фатик прави бизнес в България. Става дума за източване на „някакви си” 20 милиона евро покрай грабежа „Свилоза” с помощта на дружество, регистрирано във Великобритания.

Фактите:

„КБД С.А.” е учредено на 21.02.2007 г. с капитал от 32 000 евро с пръв администратор Красимир Банчев Дачев. Неслучайно компанията е регистрирана в Люксембург. Представляващ фирмата, естествено, е „наш човек” – Николай Георгиев Бадев, до 2017-а член на Съвета на директорите на откровено откраднатата „Свилоза” АД.

През януари 2012 г. капиталът на „КБД” е увеличен на 68 000 евро с парична вноска, платена от ICS (Overseas) Limited, дружество, регистрирано във Великобритания на адрес 12 John Princes Street, London, W1G 0JR.

Фирмата се представя за мажоритарен акционер на „КБД”. И започват мръсотиите – доказателства за това не са представени в корпоративното дело на „КБД”. Вместо това на годишното ОС на акционерите на „Свилоза“ през 2008 г. Дачев подхвърля относно „КБД”: „Нали се сещате на кого е тази компания? На мен второто ми име е Банчев“.

От корпоративните документи на ICS (Overseas) Limited се вижда, че това дружесво е с минимален капитал и през всички години се подават отчети като на дружество без дейност. Никъде в тези отчети не са осчетоводени акции от капитала на „КБД”. В тях няма и следа от тази инвестиция.

През 2007 г., веднага след учредяването си, „КБД” закупува на Българската фондова борса 12.6% от акциите от капитала на „Свилоза“ АД, за цена от 10 225 827.59 евро като част от увеличението на капитала на „Свилоза“ чрез емисия на акции с посредник Обединена Българска Банка АД. Този актив остава в „КБД” до закриване на дружеството. Друг актив не се открива при преглед на корпоративните документи на „КБД”.

Корпоративното досие на „КБД” съдържа информация за следните задължения на фирмата, зад която наднича белокосият приватизатор:

Дългосрочни задължения към:

– Дружество „Свилоза ЗИК“ АД ЕИК 104627033 в размер на 10 000 000 евро. Този дълг се появява едновременно със закупуването от „КБД” на акциите от капитала на „Свилоза“.

– „Метал Технолоджи Груп” АД ЕИК 175361492, контролирано от Красимир Дачев чрез дъщеря му Росана Дачева в размер на 274 989 евро;

– Други задължения в размер на 229 687.65 евро

– Акционерен заем от 77 693.75 евро.

Задълженията остават в баланса на КБД до неговото закриване.

Прави впечатление, че активът за 10 225 827.59 евро и задължението към „Свилоза ЗИК“ АД са акумулирани през 2007 г., но са оповестени 2 години по-късно – на 31.08.2009 г. като корекция на баланса със задна дата.

„KБД” е прекратено през декември 2019 г. и заличено като дружество с решение от 09.01.2020 г. Красимир Дачев отново се появява като ликвидатор, като декларира, че е единствен акционер в „КБД” и декларира, че е уредил всички вземания и задължения на дружеството към трети лица.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА:

Представените факти и документи водят до единственият възможен извод – че „КБД” през цялото си съществуване е било собственост на Красимир Дачев, който той сам намеква с фразата „Нали се сещате на кого е тази компания? На мен второто ми име е Банчев”.

Това означава, че считано от 10.04.2008 г., когато е приключила процедурата по регистрация на сделката по противозаконното отнемане на мажоритарния пакет акции от капитала на „Свилоза“ в полза на Красимир Дачев чрез притежаваното от него дружество „А.Р.У.С“ АД (с настояща фирма „А.Р.У.С Холдинг“ АД) ЕИК 104700759, Красимир Дачев чрез А.Р.У.С. АД и КБД е контролирал над 90% от капитала на „Свилоза“ АД и е укривал през цялото време това обстоятелство от КФН и обществеността.

Съгласно чл. 149а. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) лице, което придобие пряко, чрез свързани лица или непряко повече от 90 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество, трябва или да регистрира търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери, или да уведоми акционерите, регулирания пазар и комисията, в случай че намерението за търгово предложение отпадне, включително за причините за това.

Укриването на такава информация и неизпълнението на предписаното от чл. 149а от ЗППЦК е не само административно нарушение, но може да бъде основание за проверка дали това укриване не се прави с цел прикриване на действия и сделки, даващи основание за търсене на наказателна отговорност по различни възможни състави по НК, каквито могат да бъдат:

Чл. 260в. Който сключва сделки или подава нареждания за търговия или извършва друг вид дейност или действие, като дава неверни или подвеждащи сигнали за предлагането, търсенето или цената на финансов инструмент или свързан спот договор за стоки или определя тази цена на необичайно или фиктивно ниво, и от това са настъпили значителни вредни последици, се наказва за манипулиране на пазара с лишаване от свобода до четири години и с глоба от хиляда до три хиляди лева.

(2) Който чрез използване на фиктивно средство или чрез въвеждане в заблуждение сключва сделки или подава нареждания за търговия, или извършва друг вид дейност или действие, което оказва влияние върху цената на един или повече финансови инструменти или свързан спот договор за стоки, и от това са настъпили значителни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода от две до четири години.

(3) Който с цел да осигури предимство или да набави облага за себе си или за другиго разпространява информация чрез медия или по друг начин, която дава неверни или подвеждащи сигнали за предлагането, търсенето или цената на финансов инструмент или на свързан спот договор за стоки, или определя за един или повече финансови инструменти или свързан спот договор за стоки цена на необичайно или фиктивно равнище и от това са настъпили значителни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до четири години и с глоба от три до пет хиляди лева.

И ОЩЕ ЗАДКУЛУСИЕ

Трябва да се има предвид, че до 29.01.2019 г. буквално откраднатата от беловласия слуга на Фатик „Свилоза“ АД е публично дружество и като такова попада под регулаторния режим на ЗППЦК, Закона за комисията за финансов надзор (ЗКФН) и подзаконовите нормативни актове по тяхното приложение.

Отговорност по чл. 253 от НК.

– Укриването на действителния собственик на КБД е възможно да е било поради нежелание от страна на собственика да се разкрива връзката му с определени транзакции и прехвърляне на средства с незаконен произход.

– От корпоративните документи на КБД, описани по-горе е видно, че в КБД са се „утаили“ права и задължения за над 20 млн. евро без да е осветлен техният произход и сделките, които стоят зад тях (уговорка може да се направи, че активът от 10 000 000 евро, с който са купени акциите от капитала на „Свилоза“ е предоставен заем от „Е.Миролио“ АД, но това също трябва да се провери). Поради това следва да се провери дали в случая не сме изправени пред хипотезата на чл. 253 от НК:

Чл. 253 (1) Който извърши финансова операция или сделка с имущество, или прикрива произхода, местонахождението, движението или действителните права върху имущество, за което знае или предполага, че е придобито чрез престъпление или друго общественоопасно деяние, се наказва за изпиране на пари с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от три хиляди до пет хиляди лева.

(3) Наказанието е лишаване от свобода от една до осем години и глоба от пет до двадесет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 и 2 е извършено:

1. от две или повече лица, сговорили се предварително, или от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

2. два или повече пъти;

3. от длъжностно лице в кръга на службата му;

(4) Наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от двадесет хиляди до двеста хиляди лева, когато деянието по ал. 1 и 2 е извършено със средства или имущество, за които деецът е знаел или е предполагал, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление.

(5) Когато средствата или имуществото са в особено големи размери и случаят е особено тежък, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от десет до тридесет хиляди лева, като съдът лишава виновния от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7.

(6) Предметът на престъплението или имуществото, в което е трансформиран, се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е отчужден, се присъжда неговата равностойност.

(7) Разпоредбите на ал. 1 – 6 се прилагат и когато престъплението, чрез което е придобито имуществото, не попада под наказателната юрисдикция на Република България.

ОЧАКВАЙТЕ продължение на историята на „КБД С.А.” От него ще научите как ликвидаторът на работещи бизнеси Красимир Дачев с помощта на регистрираното в Люксембург дружество извади „Свилоза”. И още – откъде чиракът на Стария Фатик извади 6 млн., за да изкупи акциите на миноритарните акционери

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече