БОМБА: Докторската титла на Денков – МЕНТЕ (Документи)

0

Основателните предположения, че дисертацията за придобиване на научна степен „доктор на науките“ на Николай Денков е колективен, а не самостоятелен труд, се затвърждават, сочи сигнал до ПИК, подкрепен с декларации.

Дисертациите за придобиване на научна степен „доктор на науките“ се подготвят самостоятелно. Чл. 12, ал. 4 и ал. 5 от новия Закон за развитие на академичният състав в Република България, гласи: „Дисертационният труд трябва да съдържа теоретични обобщения и решения на големи научни или научноприложни проблеми, които съответстват на съвременните постижения и представляват значителен и оригинален принос в науката.

(5) Дисертационният труд се подготвя самостоятелно и не може да повтаря буквално темата и значителна част от съдържанието на представения за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

Отмененият Закон за научните степен и звания, по който е проведена процедурата на Николай Денков, съдържа същите текстове.

Каква е фактологията:

През 2007 г. Николай Денков защитава дисертация на тема: „Течни филми в присъствие на колоидни частици-стабилност и образуване на подредени структури“. Изследванията, включени във въпросната дисертация, са проведени в периода 1992 – 2002 г. и са оформени в две свързани направления: (1) Подреждане на частици в стабилни течни филми и (2) Дестабилизация на пенни филми от частици, действащи като антипенители.

Трудът е подкрепен със списък от научни публикации, които надлежно са отразени и в регистрацията му в НАЦИД https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/3765).

Нито една от приложените публикации не е самостоятелен труд на Николай Денков, а в тях участват множество автори. В по-голямата си част дори той самият не е първи автор. Обикновено първият автор е водещ. Дори прави впечатление, че в публикуваните трудове никъде не е отбелязано „приоритетното“ участие на Николай Денков.

Подробна справка в архива на Висшата атестационна комисия показва наличието на 30 декларации на други учени и изследователи за участие в подготовката на този дисертационен труд. При обстойна проверка на публикациите на тези учени се установява, че в нито една от тях тази подробност не е отбелязана и още повече всички те ги използват в цялост.

Точната справка е следна:

Иван Боянов Иванов (Декларация 1: 15%;20%;15%;25%); Кръстанка Георгиева Маринова (Декларация 2: научните публикации са резултат от дисертацията й и процедурата за вписване в НАЦИД, Н. Денков няма участие в написването, съгласно декларацията); Кръстанка Георгиева Маринова (Декларация 3: 25%;25%;20%;50%); Славка Чолакова (съпругата на Н. Денков; Декларация 4: 15%;25%;20%;25%;20%;20%;20%); Асен Деянов Хаджийски (Декларация 5: статиите са от своята дисертация, Н. Денков е без участие в написването им, съгласно декларацията); Асен Деянов Хаджийски (Декларация 6: 20%;25%); Диана Христова (Декларация 7: 20%); Елка Башева (Декларация 8: 20%; 20%); Стоян Русев (Декларация 9: 20%); Симеон Стоянов (Декларация 10: 20%); Hideyuki Yoshimura (Декларация 11: 15%;25%;30%;20%); Орлин Димитро Велев (Декларация 12: 15%;20%;20%;15%); Tsutomi Kouyama (Декларация 13: 25%;20%); Генади Лазаров (Декларация 14: 20%); Румяна Димова (Декларация 15: 20%); Йордан Тодоров Петков (Декларация 16, не знае какво участие има в написването на научните публикации, само е вписан като автор); Guy Broze (Декларация 17: 15%; 15%); Patrick Durbut (Декларация 18: 15%; 15%); Ammanuel Mehreteab (Декларация 19: 15%;15%); Любен Арнаудов (Декларация 20: 20%); Rajendra Borwankar (Декларация 21: 20%;15%); Martial Deruelle (Декларация 22: 20%;25%;25%;20%); Paul Branlard (Декларация 23: 20%); Yves Giraud (Декларация 24: 20%); Драгомир Ганчев (Декларация 25: 15%); Kaoru Tsujii (Декларация 26: 15%;15%); Симеон Стоянов (Декларация 27: 20%); Евтим Ефремов (Декларация 28: 20%); Димитър Пецов (Декларация 29: 15%); Росица Аларгова (Декларация 30: 15%).

Изключително интересно и странно „явление“ се наблюдава в декларация № 5 на Асен Деянов Хаджийски, в която същият твърди, че научните статии са част от неговата собствена дисертация за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ и не възразява те да бъда включени в дисертацията на Николай Денков за придобиване на научна степен „доктор на науките“ – деяние, което противоречи на Закона за развитие на академичния състав в Република България и правилника за неговото приложение, в който ясно е разписано, че дисертационният труд за придобиване на научна степен „доктор на науките“ се разработва самостоятелно.

В своята декларация Иван Боянов Иванов, който е и научен ръководител на Асен Деянов Хаджийски, видно от регистъра на НАЦИД към МОН (https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/30132), декларира проценти за участие при написването на въпросните публикации на Асен Деянов Хаджийски с процентно участие съответно с 20% и 25%. Информацията се разминава от декларацията на Асен Деянов Хаджийски, автор на публикациите.

Подобна практика Николай Денков използва и с научните статии от дисертацията на Кръстанка Георгиева Маринова (https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/28078), които статии умело използва в процедурата за получаване на научна степен „доктор на науките“, като отново Кръстанка Георгиева Маринова не възразява те да бъдат включени в дисертацията му за доктор на химическите науки, което деяние все така противоречи на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ.
Императивната разпоредба на Чл. 8. ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права казва: „Авторското право върху произведение, създадено от две или повече лица, им принадлежи общо независимо дали произведението е неделимо цяло или се състои от части, които имат самостоятелно значение“.

Чл.8, ал.5 от същия закон гласи: „Когато произведението, създадено от съавтори, се състои от части със самостоятелно значение, всеки от съавторите може да разреши самостоятелното използване на своята част, ако между съавторите не е уговорено друго и това не пречи на използването на общото произведение“.

В нито една от посочените и приложени публикации към дисертацията няма указано коя част принадлежи на Николай Денков, ако пък те са общо дело – то това представлява колективен труд, който не може да бъде представен като дисертация за получаване на научна степен „Доктор на науките“.

Съпругата на Николай Денков Славка Стоянова Чолакова (https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/12021) също участва в разработката, което е видно от Декларация 4: 15%; 25%; 20%; 25%; 20%; 20%; 20%.

Интересно стои въпросът как биха се разделили между авторите неделимите химични процеси и изследвания. Стои резонният въпрос – останалите учени как използват тези научни изследвания – „частично“ или в цялост!?

Във всеки случай настоящата дисертация не представлява самостоятелно разработен научен труд и това е безспорно.

Цитиранията, които е посочил в регистрацията в НАЦИД (https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/3765), трудно могат да бъдат открити, поради простата причина, че липсват точните библиографски записи.

Екземпляри от този труд се съхраняват единствено в Националната библиотека и библиотеката на НАЦИД в София. Справка от Базата данни на системата COBISS ( https://plus.cobiss.net/cobiss/bg/bg/bib/1230588900) посочва, че този труд не е бил заеман от никого и не е ползван от никого от момента на неговото депозиране до днес.

Изложените по-горе доказателства превръщат основателните предположения в неопровержими доказателства, че дисертацията за придобиване на научна степен „доктор на науките“ на Николай Денков е колективен, а не самостоятелен труд. А кога и дали въобще ще бъде предприета процедура за отнемане на научната му степен, е почти реторичен въпрос!?

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече